การจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2553


            งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑาสี  ปีการศึกษา 2553   ขึ้นในวันศุกร์ที่  27 สิงหาคม 2553  เวลา  07.00 -17.00 น. ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและแสดงความสามารถทางด้านกรีฑา  ตลอดจนได้มีโอกาสร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคม

            ดังนั้น  จึงขอเชิญคุณครู  มาสเตอร์  คณะกรรมการระดับห้องเรียน  นักเรียนทุกคน  เข้าร่วมงานตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว   และขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมให้กำลังใจแก่นักกรีฑาและบุตรหลานของท่านตามโอกาสอันควร

หมายเหตุ  1.  นักเรียนแต่งกาย  เสื้อกีฬาสี   หมวกสี  (ใหม่)  กางเกงพละ 

                  2.  ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมก่อน 07.00  น.และรับนักเรียนเวลา 17.00 น. ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าตรงข้ามรูปปั้นแมวสวัสดี (ขอให้ผู้ปกครองส่งและรับนักเรียนตรงเวลา)

                  3.  นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม , ศาสนาซิกข์  เตรียมอาหารกลางวันไปเอง


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1104 ครั้ง

Keep