ประชาสัมพันธ์โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน


              ด้วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์นักเรียน ระดับชั้น ป.2 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การปรับตัวเข้ากับเพื่อนและครู โดยมีกิจกรรม ดังนี้

             1.    กิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิชาการ ภาคเช้า ได้แก่รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

                   สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  

  • หลักสูตรสถานศึกษา รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการห้องละ 25 คน จำนวน 7 ห้องเรียน ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท รวมเอกสารประกอบการเรียน
  • หลักสูตร English Program รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการห้องละ 25 คน จำนวน 2 ห้องเรียน ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท รวมเอกสารประกอบการเรียน

             2.    กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพภาคบ่าย ค่าลงทะเบียนแล้วแต่กิจกรรมที่นักเรียนเลือกเรียน

                  ตามรายละเอียดแผ่นพับที่ส่งมาพร้อมนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1680 ครั้ง

Keep