VDO กิจกรรมบูรณาการ ป 3 /66


ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง มัน มัน(ส์) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ลงมือปฎิบัติ การเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สืบสานภูมิปัญญาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและหลักการแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 40 ครั้ง

Keep