ชื่อ-สกุล : มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน , งานกิจกรรมนักเรียน , งานบริหารระดับชั้น ป.2 , งานบริหารระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...