ชื่อ-สกุล : ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , กลุ่มสาระการงานอาชีพ , งานการเรียนการสอนและการนิเทศ , งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...