ชื่อ-สกุล : มิสพรฤดี จันทร์สอง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานบริหารระดับชั้น ป.4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ( มหาวิทยา่ลัยเชียงใหม่ )

more...