ชื่อ-สกุล : มิสสุวิมล ชัยพรเจริญศรี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , งานบริหารระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์ ( วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...