ชื่อ-สกุล : มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , งานหลักสูตร , งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...