ชื่อ-สกุล : มิสธิดาพร ทองคำ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP , งานบริหารระดับชั้น ป.5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ )

more...