ชื่อ-สกุล : มิสฉวีวรรณ ศรีอุทัย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย , งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...