ชื่อ-สกุล : ม.จารึก ลอยสุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร , งานวิเคราะห์อัตรากำลัง , งานประเมินบุคลากร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...