ชื่อ-สกุล : มิสจิราณี ทิศรีชัย

สังกัดหน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ )

more...