ชื่อ-สกุล : ม.แดน สุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา , งานบริหารระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...