ชื่อ-สกุล : มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...