ชื่อ-สกุล : ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ

สังกัดหน่วยงาน : งานนักร้องประสานเสียง , กลุ่มสาระศิลปะ , งานบริหารระดับชั้น ป.3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( มหาวิทยาลัยพายัพ )

more...