ชื่อ-สกุล : ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...