ชื่อ-สกุล : ม.นิมิตร วรรณพริ้ง

สังกัดหน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...