ชื่อ-สกุล : ม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ

สังกัดหน่วยงาน : งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ )

more...