ชื่อ-สกุล : มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ , งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน , งานบริหารระดับชั้น ป.3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( วิทยาลัยครูเชียงใหม่ )

more...