ชื่อ-สกุล : ม.สมบูรณ์ คำฟู

สังกัดหน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...