ชื่อ-สกุล : ม.จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานบริหารระดับชั้น ป.3 , งานบริหารระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : พธ.บ ( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย )

more...