ชื่อ-สกุล : มิสนิภา ฟองผล

สังกัดหน่วยงาน : งานจัดซื้อ-จัดจ้าง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...