ชื่อ-สกุล : มิสพร้อมพร รังสิยานนท์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ , งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบันฑิต ( มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ )

more...