ชื่อ-สกุล : ม.สิงห์คำ เจนจิตร์สันติ

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพย์สินโรงเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : อนุปริญาครุศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...