ชื่อ-สกุล : ม.อนุรักษ์ ศรีไม้

สังกัดหน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...