ชื่อ-สกุล : มิสปิ่นแก้ว ไชยสลี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะ , งานบริหารระดับชั้น ป.2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ ) ( ราชภัฏเชียงใหม่ )

more...