ชื่อ-สกุล : ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , กลุ่มสาระศิลปะ , งานบริหารระดับชั้น ป.2 , งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มรภ.เทพสตรี )

more...