ชื่อ-สกุล : มิสศิวารักษ์ ถิ่นแสน

สังกัดหน่วยงาน : งานยานพาหนะ , งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป , งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม , งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ( โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา )

more...