ชื่อ-สกุล : มิสกาญจนา ปิยศทิพย์

สังกัดหน่วยงาน : งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี , งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...