ชื่อ-สกุล : มิสพัชราภรณ์ กาวินา

สังกัดหน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...