ชื่อ-สกุล : มิสชนัฐฉัตร สุขเกษม

สังกัดหน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน , งานบริหารระดับชั้น ป.1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...