ชื่อ-สกุล : มิสเกษสุดา คำลุน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น ป.5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...