ชื่อ-สกุล : ม.ภาคภูมิ สมินทรปัญญา

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : BFA Fine Art ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...