ชื่อ-สกุล : ม.พรพิชัย กระบวนสุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ) ( มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา )

more...