ชื่อ-สกุล : มิสวิกานดา จักรอิศราพงศ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น ป.5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...