ชื่อ-สกุล : มิสธิดาพร ดอนไชย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , งานบริหารระดับชั้น ป.3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...