ชื่อ-สกุล : มิสจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...