ชื่อ-สกุล : มิสกมลวรรณ จีรภิญญาภา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะ , งานบริหารระดับชั้น ป.5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...