ชื่อ-สกุล : มิสวิไลลักษณ์ แซ่ลี้

สังกัดหน่วยงาน : งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...