ชื่อ-สกุล : ม.ศุภกิจ คำลุน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา , งานกีฬา , งานบริหารระดับชั้น ป.4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ )

more...