ชื่อ-สกุล : ม.ตรินัยน์ พิชัยพรหม

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6 ( โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย )

more...