ชื่อ-สกุล : ม.พรพิชัย กระบวนสุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศาสนศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย )

more...