ชื่อ-สกุล : ม.จิตวิสุทธิ์ วังสม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ , กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...