ชื่อ-สกุล : มิสรัชนก ภูษิมงคลกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา , งานพยาบาล , งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา )

more...