ชื่อ-สกุล : ม.โสภณวิชญ์ แก้วสว่าง

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด , งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...