ชื่อ-สกุล : ภราดาดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : ผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ( โรงเรียนเซนต์คาเบรียล )

more...