ชื่อ-สกุล : ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง

สังกัดหน่วยงาน : รองผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (คริสตศาสนศึกษา) ( มหาวิทยาลัยแสงธรรม )

more...