สารจากผู้อำนวยการ

(ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)