Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
หน่วยงาน :งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
โครงการ :การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

หลักการและเหตุผล :
     ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาปี พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรวมทั้งได้มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งเน้นผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดทักษะในการคิด ค้นคว้า แสวงหาความรู้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตอบสนองเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน ชุมชน สถาบัน องค์กรรวมทั้งนำไปสู่เครือข่ายของความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จึงได้จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา เพื่อเป็นโครงการตามมาตรการส่งเสริมและตอบสนองหลักการดังกล่าวข้างต้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพทุกมิติตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญาของผู้เรียน
    2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน องค์กร ได้มีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพทุกมิติตามแนวทฤษฏีพหุปัญญา
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 2,143 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2564)

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
   2. ผู้เรียนร้อยละ 98 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
   3. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
    - ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล(TQA)
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
    - 2.1.6 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดคำนวณ
    - 2.1.9 ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้นำ
    - 2.1.11 ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับความคิดและเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2565 30 เม.ย. 2565   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 400 วัน
01 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2565   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 431 วัน
01 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2565   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 431 วัน
01 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2565   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 431 วัน
01 พ.ค. 2565 31 พ.ค. 2565   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 369 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
01 ส.ค. 2565 31 มี.ค. 2566   D 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 12 168   12   168 *** *** ผ่านมาแล้ว 65 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2565   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
05 ก.ค. 2565 08 ก.ค. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
13 ก.ย. 2565 16 ก.ย. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
22 พ.ย. 2565 25 พ.ย. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 191 วัน
14 ก.พ. 2566 17 ก.พ. 2566   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน
13 ก.ย. 2565 16 ก.ย. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
14 ก.พ. 2566 17 ก.พ. 2566   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน
01 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 65 วัน
30 เม.ย. 2566 30 เม.ย. 2566   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 35 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่อง "งามคู่แผ่นดิน หัตถศิลป์ถิ่นไทย"  25 ส.ค. 2565 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่อง "Water World"  26 ส.ค. 2565 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่อง "Colours of Life"  26 ส.ค. 2565 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่อง "Bamboo for Life"  30 ส.ค. 2565 ผ่านมาแล้ว 278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่อง "The secret meaning of lotus"  31 ส.ค. 2565 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่อง "เรื่องกล้วย ๆ"  2 ก.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "ECO-HERO Kids"  26 ม.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "มัน มัน(ส์)"  27 ม.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "The colourful light of Science and Art"  1 ก.พ. 2566 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “MCP START UP”  1 ก.พ. 2566 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "The Wizarding World of Harry Potter"  2 ก.พ. 2566 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "Healthy"  3 ก.พ. 2566 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  1 ส.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง 600 *** ***
2    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 300 *** ***
3    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 8,572 *** ***
4    ค่าอาหารนักเรียน 1,109 *** ***
5    อาหารว่างครู 600 *** ***
6    ค่ารถโดยสารปรับอากาศ 54 *** ***
7    ค่าบำรุงสถานที่ 2,293 *** ***
8    ค่าของที่ระลึก 12 *** ***
9    ค่าป้ายไวนิล 12 *** ***
10    ค่าน้ำมันสำรวจ ประสานงาน ติดต่อสถานที่ทำกิจกรรม 6 *** ***
11    ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 24 *** ***
13    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 150 *** ***
14    ค่าทำรูปเล่มเอกสาร 12 *** ***
15    ค่ารถตำรวจนำขบวน 6 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 เรื่องงามคู่แผ่นดินหัตถศิลป์ถิ่นไทย วันที่ 25/8/2565 1 *** ***
2    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.4 วันที่ 25/8/2565 1 *** ***
3    คืนเงิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.4 วันที่ 25/8/2565 1 *** ***
4    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 1 *** ***
5    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 1 *** ***
6    คืนเงิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.5 วันที่ 30/8/2565 เรื่อง Bamboo For Life 1 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 24/8/2565 เรื่อง เรื่องกล้วยกล้วย 1 *** ***
9    คืนเงิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการป.4 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.6 วันที่ 26 ส.ค.2565 เรื่อง Colours of Life 1 *** ***
11    ค่ากระดาษและถุงดำสำหรับการจัดกิจกรรมบูรณาการป.6 วันที่ 26/8/2565 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.3 วันที่ 31/8/2565 เรื่อง The Secret meaning of lotus 1 *** ***
13    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.2 เรื่อง Water World วันที่ 26/8/2565 1 *** ***
14    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.5 วันที่ 30/8/2565 เรื่อง Bamboo For Life 1 *** ***
15    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.2 เรื่อง Water World วันที่ 26/8/2565 1 *** ***
16    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการป.1 วันที่ 24/8/2565 เรื่อง เรื่องกล้วยกล้วย 1 *** ***
17    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.3 วันที่ 31/8/2565 เรื่อง The Secret meaning of lotus 1 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.2 วันที่ 24 ม.ค.2566 1 *** ***
19    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.4 1 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.4 วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
21    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.6 วันที่ 1 ก.พ.2566 เรื่อง MCP Start-Up 1 *** ***
23    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.3 วันที่ 27 ม.ค.2566 1 *** ***
24    คืนงบค่าอาหารครู 30 คน ๆ ละ 30 บาท 1 *** ***
25    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.1 วันที่ 3 ก.พ. 2566 1 *** ***
26    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.4 วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
27    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
28    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.3 วันที่ 27 ม.ค.2566 1 *** ***
29    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.6 วันที่ 1 ก.พ.2566 เรื่อง MCP Start-Up 1 *** ***
30    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้นป.1 วันที่ 3 ก.พ. 2566 1 *** ***
31    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.2 วันที่ 24 ม.ค.2566 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยได้เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการคิดและได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ไฟล์แนบ : สรุปประเมินบูรณาการ ป.1 เทอม 1.docx

สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ไฟล์แนบ : สรุปประเมินบูรณาการ ป.2 เทอม 1.docx

สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ไฟล์แนบ : สรุปประเมินบูรณาการ ป.3 เทอม 1.docx

สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ไฟล์แนบ : สรุปประเมินบูรณาการ ป.4 2565 เทอม1.docx

สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ไฟล์แนบ : สรุปประเมินบูรณาการ ป.5 2565 เทอม1.docx

สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมบูรณาการ ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ไฟล์แนบ : สรุปประเมินบูรณาการ ป.6 2565 เทอม1.docx


เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0.00 บาท รายรับจริง 0.00 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,043,650.00 บาท รายจ่ายจริง 621,526.00 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 422,124.00 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 621,526.00 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ