Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน :งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
โครงการ :โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2475 โดยมีภราดาซีเมออน ริโคล เป็นอธิการคนแรก ตลอดระยะเวลาที่เปิดทำการสอนและรับใช้สังคมมาเวลา 90 ปี โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยยึดตามนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและได้มีการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางมูลนิธิฯ เช่น การจัดอบรมประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน IE การสอบ FSG. การเข้าร่วมส่งการเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา ดังนั้นเพื่อแสดงถึงความร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ขึ้นมา

วัตถุประสงค์ :
    1. 1 เพื่อให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
    2. 2 เพื่อพัฒนาโรงเรียนในเครือฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. โรงเรียนมีการดำเนินการที่สนับสนุนการบริหารงานของมูลนิธิฯ
   2. 2.นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาอบรม ทดสอบจากมูลนิธิฯ ได้มีการพัฒนาในวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนและบุคลากรของ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ทุกกิจกรรม

KPI :
   1. 1.โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
   2. 2.โรงเรียนมีส่วนร่วมในเครือข่ายการทำงานกับสถาบันและโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   3. 3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯได้รับการพัฒนาในความรู้ ทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
         
      มาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
    - ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
    - 5.2.2 ประสานกับเครือข่ายผู้ปกครองศิษย์เก่าชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน
      หลักธรรมาภิบาลมูลนิธิฯ
         
      โรงเรียนมาตรฐานสากล(TQA)
         
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
ปฏิทินโครงการ (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ม.ค. 2565 01 ม.ค. 2565   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 521 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
01 ก.พ. 2565 08 ก.พ. 2565   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 483 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   P 4 จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
01 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2566   P 5 ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.1 การจัดการเรียนการสอน IE   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.2 การสอบ CGPTA-FSG/FSGST   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.3 ศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์ฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
01 ธ.ค. 2565 30 ธ.ค. 2565   D 6.6 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 158 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.7 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ(JPIC)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2565   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
05 ก.ค. 2565 08 ก.ค. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 333 วัน
13 ก.ย. 2565 16 ก.ย. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
22 พ.ย. 2565 25 พ.ย. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 193 วัน
14 ก.พ. 2566 17 ก.พ. 2566   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 109 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   C 77.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
17 พ.ค. 2565 30 เม.ย. 2566   C 8 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน
13 ก.ย. 2565 16 ก.ย. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
14 ก.พ. 2566 17 ก.พ. 2566   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 109 วัน
01 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
30 เม.ย. 2566 30 เม.ย. 2566   A 9 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 37 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ตัวแทนผู้ร่วมบริหารประชุมวางแผนกิจกรรมปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  22 พ.ย. 2565 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565  17 พ.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2566
 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจสถานที่ในการจัดการประชุมสมาพันธ์ผู้ปกครองและครูมูลนิธิฯ  18 ม.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565  17 พ.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2566
 ประชุมสัญจร และประชุมใหญ่สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  11 มี.ค. 2566 ผ่านมาแล้ว 87 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565  17 พ.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2566

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อบรมพัฒนาครูผู้สอน 1 *** ***
2    ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงของครูที่อบรม 1 *** ***
3    ค่าดำเนินการจัดสอบของมูลนิธิฯ 1 *** ***
4    ศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์ 2 *** ***
5    เข้าร่วมแสดงความยินดีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ของมูลนิธิฯ 1 *** ***
6    กิจกรรมเข้าร่วมประชุม อบรม ของมูลนิธิฯ 1 *** ***
7    งบประมาณสนับสนุนงานมาตรฐานของมูลนิธิฯ 2,126 *** ***
8    สนับสนุนค่าย 1 *** ***
9    ค่าเดินทาง 3 *** ***
10    ค่าแท๊กซี่ 1 *** ***
11    ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม 3 *** ***
12    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 3 *** ***
13    ค่าอาหาร 3 *** ***
14    ค่าเบี้ยเลี้ยงภราดา 5 *** ***
15    การทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ต.ค.2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 *** ***
2    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ต.ค.2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรตำรากลางภาษาอังกฤษวิชาMathematics และ Science วันที่ 5 ม.ค.2566 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารมูลนิธิฯ 1 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายเดินทางของภราดาชาญณรงค์เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 15 - 21/2/2566 1 *** ***
6    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารมูลนิธิฯ 1 *** ***
7    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารมูลนิธิฯ 1 *** ***
8    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้อำนวยการเดินทางไปแสวงบุญของคณะภราดาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ณ ประเทศอิตาลี วันที่ 6 เม.ย. - 6 พ.ค.2566 1 *** ***
9    ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปอบรมของภราดาชาญณรงค์ ณ ประเทศอินเดีย วันที่ 7 เม.ย. - 27 พ.ค.2566 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

 ผลการประเมินงานในระบบ
หัวข้อ%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

โรงเรียนมีการดำเนินการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1 แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมของโครงการ
2 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมของโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0.00 บาท รายรับจริง 0.00 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 646,300.00 บาท รายจ่ายจริง 320,974.00 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 325,326.00 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 320,974.00 บาท


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ